Gislavedsregionens Näringslivsråd

Samarbete

Vi arbetar tillsammans för att göra företagsklimatet till det bästa

Gislavedsregionens Näringslivsråd är sammanslutningen av de lokala näringslivsföreningarna i Gislaveds kommun och består av näringslivsföreningarna i orterna Anderstorp, Burseryd-Broaryd, Gislaved, Hestra, Reftele, Smålandsstenar-Skeppshult som alla bidrar till föreningens budget som går till helfinansiering eller delfinansiering av såväl punktinsatser som långsiktiga projekt (tidshorisont på flera år). Västbo Service & Handelsförening finns också representerade i styrelsen. Vi kallar oss kort och gott för Näringslivsrådet till vardags.

Varje lokal förening driver egen verksamhet med fokus på sin ort och sitt närområde, men när det kommer till de större frågorna ser vi styrkan i att samarbeta; att göra gemensam sak för att nå längre, får ett bättre gehör och kunna ge bättre resurser och förutsättningar.

Hur det hänger ihop

Strukturen med de lokala näringslivsföreningarna, Näringslivsrådet och kopplingar till kommunala näringslivsbolaget Enter Gislaved, Gislaveds kommun samt andra samverkansaktörer kan verka komplext. Bilden här ger förhoppningsvis en klarare bild.

Näringslivsföreningarbas samarbete genom Näringslivsrådet är den mest naturliga vägen för att driva gemensamma och företagsrelaterade frågor och initiativ inom Gislaveds kommun. Det är länken till kommunala näringslivsbolaget Enter Gislaved och Gislaveds kommun. Det finns också kopplingar till Business Gnosjöregion, samarbetet mellan GGVV-kommunerna, de kommunala näringslivsbolagen och näringslivsföreningar/organisationer i de olika kommunerna. För vår del samlar vi alla lokala näringslivsföreningar i Gislaveds kommun i Näringslivsrådet som är länken till BGR. GGVV står för Gislavedm Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd.

affärsmöte

Klicka på bilden för förstoring.

Projekt

Näringslivsrådet initierar och är hel- eller delfinansiär av både långsiktiga projekt och punktinsatser för att skapa goda förutsättningar för företagande, entreprenörsskap och attraktivitet för Gislaveds kommuns näringsliv och invånare. 

Omvärldsbevakning och påverkan

Näringslivsrådet, medlemsföreningarna och enskilda företagare har en kontinuerlig omvärdsbevakning där företagens utmaningar är i fokus. Näringslivsrådet tar vidare frågorna till det kommunala näringslivsbolaget Enter Gislaved, till kommunens tjänstemän samt politiker – både på lokal, regional och riksnivå. Det som varit i fokus på senare år, på det lokala planet är inspel och påtryckningar i frågor med anknytning till utveckling, skola, bostäder, tomtmark och industrimark. I det större perspektivet har infrastruktur och energi varit viktiga där skrivelser har gjorts och kontakter tagits med myndigheter och politiker.

affärsmöte

Föreningar i samarbete för ett starkare näringsliv 

7

Näringslivsrådets styrelse

Ledamöter till Näringslivsrådets styrelse utses av respektive förening. Arbetet inom Näringslivsrådet sker på ideell basis.

Anderstorp Näringsliv, ordinarie Anders Ohrgren, ersättare Jonas Stigemyr 
Burseryd-Broaryd Näringslivsförening, ordinarie Marie Trevik, ersättare Johan Alexandersson 
Gislaved Näringslivsförening, ordinarie Jaana Ek, ersättare Mahsa Farajollahi 
Hestra Näringslivsförening, ordinarie Niclas Palmgren, ersättare Claes Magnusson 
Reftele Näringslivsförening, ordinarie Stefan Josefsson ersättare Christer Skogsfors 
Smålandsstenars-Skeppshult Näringslivsförening, ordinarie Kajsa Andersson, ersättare Jakob Axelsson 
Västbo Service & Handelsförening, ordinarie Tommy Lövlund, ersättare Hanna Rönmark 

Ordinarie är ledamot i styrelsen och ersättare är suppleant.

Till följande befattningar i styrelsen har dessa personer valts:
Ordförande: Niclas Palmgren
Vice ordförande: Marie Trevik
Sekreterare: Anders Ohrgren
Kassör: Kajsa Andersson

Näringslivsbolaget Enter Gislaved

Enter Gislaved är det kommunala näringslivsbolaget i Gislaveds kommun. Halva bolagets styrelse samt styrelseordförande är representanter från näringslivet och andra halvan är förtroendevalda politiker.

Näringslivsråders representanter i Enter Gislaveds styrelse är:
Niclas Palmgren, Styrelseordförande
Jakob Axelsson, Ledamot
Marie Trevik, Ledamot 

Anders Ohrgren, Suppleant
Jaana Ek, Suppleant
Tommy Lövlund, Suppleant 

Enter Gislaved har ett tydligt uppdrag: Att utveckla konkurrenskraft för handel, besöksnäring och näringsliv i Gislaveds kommun och Gnosjö­regionen. Med kompetens och kunskap i lokala och regionala frågor kan Enter göra stor skillnad både för dig som redan är etablerad och för dig som vill bli en del av regionens framgång, utvecklingspotential och framtidstro.

Enter Gislaved finns till för näringslivsfrågor som etableringar, starta bolag, kompetensutveckling samt turism.